top of page

Privacy Policy Wijkraad Douve Weien/Caumerveld


Versie 12-07-2018

 

Wijkraad Douve Weien/Caumerveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wijkraad Douve Weien/Caumerveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wijkraad Douve Weien/Caumerveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Bewoners

Persoonsgegevens van bewoners worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan de doelstelling van de wijkraad.

 • Het verstrekken van informatie over activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld

 • Het verstrekken van informatie over onderwerpen waarvan u direct of indirect heeft aangegeven dat u daar belangstelling voor heeft;

 • Het tot stand brengen van direct contact tussen u en de wijkraad;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De door u in enig contact aan ons verstrekte gegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken:

volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Dat u bewoner bent van de buurt Douve Weien/Caumerveld.
   

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers aan activiteiten

Persoonsgegevens van deelnemers aan door of namens de wijkraad georganiseerde activiteiten worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het verstrekken van informatie over activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld;

 • Om u eventueel te benaderen om ons feedback te geven over de activiteit waaraan u heeft deelgenomen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De door u bij aanmelding aan ons verstrekte gegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Geslacht

 • Leeftijd (indien dat voor de activiteit van belang is)

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal drie jaar na afloop van de activiteit.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. een digitale nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw aanmeldingsmail Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • e-mailadres

 • Adres en woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf aanmelding voor de nieuwsbrief tot u te kennen geeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het bestuurslidmaatschap;

 • In- en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw benoeming als bestuurslid en uw aanvaarding daarvan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Adres

 • Geboorte datum

 • Kopie ID;

 • BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u bestuurslid bent en daarna voor maximaal 3 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden Werkgroepen

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Om met u te kunnen communiceren over uw vrijwillige inzet in de buurt;

 • Om u te informeren over onderwerpen die in de buurt of de wijkraad spelen;

 • Om u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw aanmelding als vrijwilliger van een werkgroep.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Adres

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u vrijwilliger bent en daarna voor maximaal 3 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 • Door u getoonde interesse voor een mogelijke overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

 • Het tot stand brengen van contact tussen u en de wijkraad.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of mailcontacten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkraad Douve Weien/Caumerveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Wijkraad Douve Weien/Caumerveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

​​

Verstrekking aan derden

Wij zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wijkraad Douve Weien/Caumerveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Wijkraad Douve Weien/Caumerveld van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Wijkraad Douve Weien/Caumerveld

Frans Pommé

Dr. Van Berckellaan 15

Email: franswijkraad@ziggo.nl

bottom of page